Your Cart

Association Bylaws

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1- Derneğin adı “TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ” dir. Dernek merkezi İstanbul’dadır. Dernek Genel Kurul Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube açabilir veya Yönetim Kurulu Kararı ile temsilcilikler oluşturabilir.

Derneğin Amacı:

Madde 2- Derneğin amacı, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişimci, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmış etkin bir devletin var olduğu Türkiye’de;

Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi ve ilkeleri ışığında demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi,

Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ulusal ve evrensel değerlerle donanmış bilgili, becerili, yaratıcı, üretken ve araştırıcı bireylerin yetiştirilmesi,

Özel Okulların, gelişmesi, yaygınlaşması ve yaşadığı sorunların çözülmesi, eğitim- öğretim alanındaki öncü ve başarılı çalışmaları ile Türk Milli Eğitim Sistemine yaptığı katkılarla kamuoyunda daha çok tanınması, rekabet kurallarına ve Özel Okullar İlkeleri’ne uygun biçimde faaliyette bulunması için gerekli olan çalışmaları yapmak,

Bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve teşkilatına, TBMM’ne, hükümete, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturmaktır.

Derneğin Faaliyet Alanları:

Madde 3- Dernek yukarıda ifade edilen amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir.

A) Özel Okullardaki Eğitim-Öğretim çalışmalarının, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, laik, demokratik ve çağdaş değerlerle bütünleşen bir anlayış içerisinde gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.

B) Özel Okulların ülke genelinde yaygınlaşması ve bu doğrultuda sorun teşkil eden mevcut yasaların yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

C) Özel Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer Kurum ve Kuruluşlarla yürütülecek ilişkilerde temsil etmek ve Derneğe üye olan Okulların haklarını ve çıkarlarını korumak.

Ç) Özel Okulların Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmesini engelleyen etkenlerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapmak.

D)Türk Milli Eğitimi amaçları doğrultusunda bazı özel öğretim yöntemlerinin uygulanması, öğrencilerin bireysel yetiştirilmesi, okullara program oluşturma, geliştirme, uygulama imkanı verecek düzenlemelerin sağlanması için çalışmak,

E) Özel ve Resmi Kuruluşlar ile Odalar, Vakıf, Mesleki Kuruluşlar, Dernek, Birlik vb. kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve bunlardan yardım almak. Derneğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmak veya bu işletmelerle ortaklık kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, bunları doğrudan işletmek ya da denetim altında bir işletmeciye kiraya vermek.

F) Türkiye genelinde Özel Okullara giriş sınavı, seviye tespit sınavları ve deneme sınavları düzenlemek,

G) Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde kurum açmayla ilgili ileri sürülen Eğitim ve Öğretim şartlarına uygun olarak açılan Özel Türk ve Yabancı Okulların Derneğe üye olmalarını sağlamak.

Ğ) Aynı ilkeler doğrultusunda çalışan Özel Öğretim Kurumları Dernekleri ile iletişim kurmak, stratejik işbirliği yapmak, gereğinde federasyonlar oluşturmak, Özel Öğretim Kurumları ile ilgili Vakıf ve Özel Öğretim Kurumları Odası’nın kurulabilmesi için girişimlerde bulunmak ve gerekli çalışmaları yapmak.

H) Derneğin, kamu yararına çalışan bir Dernek olduğunu resmen kabul ettirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

I) Özel Okulların Kanun ve Yönetmeliklere, Özel Okullar İlkeleri’ne ve fırsat eşitliğine uygun bir biçimde faaliyette bulunması ve birbirleri ile ilgili ilişkilerini bu çerçevede yürütmesi için gerekli kuralları belirlemek ve yürütülmesini sağlamak.

İ) Özel Okulların uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile dış ülkelerde düzenlenecek organizasyonlara katılmak, işbirliğinde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak, öğrenci ve öğretmen değişimi için çalışmalar yapmak.

J) Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşlerini, eğitim kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi ile ilgili çalışmaları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanmak, toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenlemek.

K) Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, Eğitim ve Öğretim alanındaki mevzuat ve uygulamalarla ilgili uyum çalışmalarını yapmak.

L) Avrupa Birliği’nin sağladığı kredi vb imkanlardan Derneğin ve Derneğe bağlı okulların yararlanabilmesi, Eğitim-Öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması, okullarda kullanılmak üzere ithal edilen ders araç gereçlerinin gümrük ve sair harçlardan muaf tutulması için çalışmalar yapmak. Yurt dışındaki nakdi yardımların banka aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan Dernek yöneticilerine idari para cezası verilir.

M) Özel Okullar arasında her bir okulun sahip olduğu özgünlüğün bozulmaması kaydıyla belli ölçülerde standardizasyonu sağlayacak nitelikte akreditasyon çalışmalarının yapılması için girişimlerde bulunmak. 

N) Özel Okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatlarında yer alan yabancı dillerin ileri düzeyde kazandırılması için çalışmak.

O) Özel Okulların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve öğretimle ilgili toplantı, panel, açık oturum, seminer, konferans, kurs vb. çalışmaların yapılmasını sağlamak ve koordine etmek.

Ö) Eğitim ve Öğretimle ilgili olarak radyo, televizyon ve video programlarının hazırlamak için girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

P) Eğitim ve Öğretimin geliştirilmesi için uluslararası düzeyde araştırma ve incelemeler yapmak.

R) Eğitim ve Öğretimle ilgili kitap, dergi ve bülten gibi yayın çalışmaları yapmak.

S) Özel yeteneği ve üstün potansiyeli olan öğrencilere yönelik imkanlar sağlamak ve bu öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için çalışmalar yapmak.

Ş) Öğrenim görmek için ekonomik açıdan yetersiz olan öğrencilere öğrenimleri sırasında yardım etmek, burs vb imkanları sağlamak.

T) Özel Okullarda çalışan Yönetici, Öğretmen, Usta Öğretici ve diğer Personelin eğitim, sosyal güvenlik ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi konularda birlikte hareket edilmesi için çalışmalar yapmak.

U) Öğrencilerin ve velilerin haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

Ü) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurulu Kararı ile gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi irtifak, şüf’a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin veya fek etmek. Genel Kurulu onayı ile ve Yönetim Kurulu kararı ile derneğin amaçları doğrultusunda her türlü inşaatı yaptırmak.

V) Derneğin illerde temsil edilmesi için Yönetim Kurulunun uygun göreceği sayıda il temsilcileri seçmek veya o ildeki üyelerin seçmesini sağlamak ve bu temsilcilerin görev ve yetkilerini belirlemek.

Y) Ülkenin öncelikli eğitim problemleri ve ekonomik konuları ile ilgili araştırmalar yapmak, eğitimin kalitesi ve standartların yükseltilmesi ile ilgili görüş ve öneriler oluşturmak üzere çalışmalar yapacak Vakıf kurmak.

Z) Türkiye’yi AB üyeliğine götüren süreçte yurt içinde ve yurt dışında ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak özel okulların görüş ve önerilerini yansıtmak. Yurt içinde veya dışında şube açmak veya temsilcilikler oluşturmak, yurt dışında kurulmuş Dernek veya kuruluşlara katılmak.

Derneğe Üye Olma Koşulları

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan özel okul sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi Derneğe üye olma hakkına sahiptir.

A) Derneğin Tüzüğünde belirtilen kuruluş amaçlarını kabul eden ve iki Dernek üyesince önerilen kişinin üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içinde incelenir. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu ile karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Yönetim Kurulunun üyelik başvurusu konusundaki verdiği karar kesindir. Kabul edilen üye, üye kayıt defterine yazılır. Üyelik başlangıç tarihi Yönetim Kurulu karar tarihidir.

B) Okul sahibi tüzel kişi ise; birden çok okulu bulunduğu takdirde, Derneğe yalnız bir kişi üye olabilir. Okul sahibi tüzel kişi ise Derneğe üye olacak şahsın tüzel kişinin kuruluş sözleşmesine (veya statüsüne) göre tüzel kişiyi temsil ve ilzam etme yetkisine sahip olması ve o tüzel kişi tarafından aday gösterilmesi gerekir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

C) Derneğin üyeleri Yönetim Kurulunca saptanmış olan ve ekte belirtilen “Özel Okullar İlkeleri” ne uymayı da taahhüt eder. Her üye derneğe sadakat göstermek, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini zorlayıcı ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Her üyenin tüzükte belirtilen ödenti verme zorunluluğu vardır. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, Dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar.

Üyelikten Ayrılma

Madde 5- Hiç kimse, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten çıkan üye birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdür. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarından kurtarmaz. Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Aksi halde yasal yollara başvurulur. Üyelikten çıkanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Üyeliğin Askıya Alınması ve Sona Ermesi

Madde 6-

 1. Üyeliğin Sona Ermesi;
 1. 5253 Sayılı Dernek Kanunu’nun 32. maddesinin ( e ) ve ( f ) fıkralarında belirtilen suçlardan mahkum olanlar affa uğrasalar bile üyelik sıfatlarını kaybeder.

Üyelik için Kanun’da veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kaybetme tarihinde kendiliğinden sona erer.

b. Genel Sekreterin Yönetim Kurulu adına yapacağı yazılı ihtara rağmen bir ay içinde yıllık aidatını ödemeyen üyenin üyelik sıfatı kalkar.

c. Üyelik koşullarından herhangi birisi sona erenlerin veya temsil ve ilzam yetkisi kalkanların üyelikleri de kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren tüzel kişi temsilcisinin yerine üç ay içinde aynı kurumdan yeni bir kişi üye olarak kabul edildiğinde giriş aidatı alınmaz.

Yönetim Kurulu bu durumlarda kararını alır ve üyeye tebliğ eder.

d. Derneğin tüzüğüne ve Özel Okullar İlkeleri’ne, çalışmaları tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile Dernek ve özel okulların onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelemesi için nedenleri ile birlikte Haysiyet Divanı’na gönderir. Haysiyet Divanı üyenin durumunu araştırır. Gerek görürse üyenin savunmasını ister. Haysiyet Divanı üyenin çıkarılması ile ilgili görüş veya önerisini Yönetim Kurulu’na bildirir. Üyenin çıkarılmasına ilişki kararı Yönetim Kurulu 30 gün içinde verir, ilgili üyeye tebliğ eder. Çıkarma kararı karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

 Üyelikten Çıkarılma:

e. Derneğin üyelerinden; Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan Tüzükte belirtilen nedenlerle “Özel Okullar İlkeleri’ne” uymayanlar ve Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edenler (d) bendinde belirtilen esaslara göre haklı nedenler dolayısıyla Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

2. İtirazlar

Yukarıda yer alan Yönetim Kurulu’nun ve Haysiyet Divanı’nın “üyenin çıkarılması” önerisine karşı, çıkarılan üye, kararın kendine tebliğ olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Yönetim Kurulu’na ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurul’da karara bağlanır. Ve üyenin kaydı Genel Kurul tarihinden itibaren silinir. Üyelik kararına itiraz edilmesi halinde üyenin hak ve sorumlulukları itiraz Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar devam eder.

Tüzükte açıklanan, üyelikten çıkarma nedenlerinden dolayı verilen çıkarma kararına karşı bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

Onursal Üyelik

Madde 7- Eğitim-Öğretime, Özel Okulculuğun gelişmesine, tanınmasına hizmeti geçmiş olanlarla eğitim alanında iyi isim yapmış kişiler Yönetim Kurulu’nun teklif ve Genel Kurul’un onayıyla onursal başkan veya onursal üye olabilirler. Onursal üyelerin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur. Onursal üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

Yönetim Kurulu’nun teklif ve Genel Kurul’un onayıyla onursal üyeliklere son verilebilir.

Derneğin Organları

Madde 8- Derneğin organları:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu
 3. Yüksek İstişare Konseyi
 4. Yürütme Komitesi
 5. Genel Sekreterlik
 6. Haysiyet Divanı
 7. Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde 9- Genel Kurul asil üyelerden oluşur. Üç yılda bir Kasım ayı içinde toplanır.

Yönetim veya Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve Dernek olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olmayan önemli konuları görüşüp karara bağlar. Denetleme Kurulu’nun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 30 gün içinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

Üyelerin Genel Kurula katılabilmesi için bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılım borcu bulunmaması gerekir. Durum üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır.

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma paylarını tam olarak ödememiş bulunan üyeler müteakip yılın Genel Kurul’larına katılma hakkına sahip değildirler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu şehirden başka bir yerde yapılamaz.

Genel kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Dernek Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere zorunlu organlarda yer almayan üyeler arasından, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile bir yazman el kaldırmak suretiyle yapılan oylama ile seçilerek Divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya 4721 sayılı Medeni Yasa'nın 75'incimaddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması durumunda, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlandırılır. Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır, onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Hiçbir Dernek Üyesi Dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimleri gizli oy açık tasnif ilkelerine göre sonuçlandırılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekme yoluna gidilir. Gündemdeki diğer maddelerin karara bağlanması açık oyla ve Genel Kurul Toplantısına katılan üyelerin salt çoğunluğu ile olur. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri, oylardan en çoğunu alanlar arasından sırasıyla belirlenir. Genel Kurulda gizli oyla yapılacak seçimlerde, oyları tasnif etmek için üyeler arasından üç kişilik komisyon seçilir. Seçimlerin tutanakları da seçimden sonra seçim komisyonu tarafından imzalanarak divan başkanlığına verilir. Genel Kurul Toplantısının görüşme ve kararlarının tutanakları Başkanlık divanı mensupları tarafından imzalanır.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri de içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu başkanı sorumludur.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak gündeme geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının Kanun’da yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Toplantıda hazır bulunan ve Kanun’a veya Tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 10- Genel Kurul’un görev ve yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya teşekküllere üye olarak katılması ya da ayrılması,

h) Derneğin fesih edilmesi

i) Yönetim Kurulu’nun ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazlarının incelenip karara bağlanması,

j) Derneğin yurt içinde/dışında şube açılmasına veya açılan şubenin kapatılmasına karar vermek,

k) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen ve diğer organlara verilmemiş olan işlerin görülmesi, görevlerinin yerine getirilmesi,

Yüksek İstişare Konseyi

Madde 11- Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda Konsey üyesidir. Yüksek İstişare Konseyi’nin 14 üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısında üç yıllık bir süre için seçilir. Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanına seçilen üyeler aynı zamanda Yönetim Kurulu’na da seçilebilirler. Başkanlık Divanı bir başkan, iki başkan vekili ve bir sekreter üyeden oluşur. Başkan vekili Yüksek İstişare Konseyinin görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kuruluna iletmek, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak ve Yüksek İstişare Konseyi ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yönetim Kurulu Toplantılarına katılır. Ancak Yönetim Kurulu kararlarında oy hakkı yoktur. Konsey yılda en az iki defa Konsey Başkanı’nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.

Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre, Özel Öğretim sektöründe çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar, dernekler ve vakıflar, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve görevlileri, çeşitli devlet görevlileri, üniversite öğretim üyeleri görüş teatisinde bulunmak üzere Konsey Başkanlığı’nca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler Konsey oylamasına katılamazlar.

Yüksek İstişare Konseyin Başlıca Görevleri

Madde 12- Konsey’in başlıca görevleri:

f) Türk Milli Eğitimi’nin ve özel okulların genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

g) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

h) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

Yönetim Kurulu

Madde 13- Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un Dernek asil üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçeceği dokuz asıl ve beş yedek üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul süresi olan üç yıldır.

Görev süresi biten ve ibra edilen üyeler tekrar Yönetim Kurulu’na seçilebilir. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla üç yıl için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sayman ve bir Genel Sekreter seçer. Asıl üyelerden boşalmalar olduğu takdirde yedek üyeler sırayla göreve çağrılır. Yönetim Kurulu en az ayda bir olmak üzere Dernek yerleşim yerinde veya Yönetim Kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte olağan toplantılarını yapar. Mazereti Yönetim Kurulu’nca uygun görülmeyenlerden bir yıl içinde üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu Üye’si üyelikten düşer.

Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Başkan Derneği temsil yetkisine sahiptir. Dernek adına gerekli bulduğu konularda açıklamalarda bulunur. Gerekli hallerde medyada yapılan toplantılara ve davetlere katılır. Derneğin emlak ve gelirlerini kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak tasarruf eder. Başkan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Mazereti halinde Yönetim Kurulunca belirlenecek iki üye başkana bu konularda vekalet edebilir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca, bir üçüncü kişiye de verilebilir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Yönetim Kurulu:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c) Dernek Tüzüğü’nün ve Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ,yetkileri kullanmak, Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirebilmek adına uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak için Genel Kurula rapor sunmak, ihtiyaç halinde kurul, komite,komisyon, alt komisyon veya benzeri adlar ile çalışma grupları kurmak ,ve ayrıca genel kurulun görevine girmeyen konularda kararlar almak,

d) Yürütme Komitesinin toplanma usulü ve yetkilerini belirlemek,

e) Üyelerin giriş aidatını, yıllık aidatı ve katılma paylarını belirlemek

g) Genel sekreterin çalışma şartlarını tayin etmek,

h) Dernek üyeleri arasından, gerek gördüğü takdirde üç kişilik istişâri nitelikte bir “Üye Başvurularını Değerlendirme Kurulu” seçmek ve yetkilendirmek,

ı) Özel Okullar Sınavı, seviye tespit sınavı ve deneme sınavı gibi sınavlar düzenlemek ve bu sınavları yürütmek üzere Yönetim Kurulu ve Dernek üyeleri arasından Sınav Yürütme Kurulları oluşturmak ve yetkilendirmek,

i) Dernek Tüzüğünün 6.maddesinin 1-e fıkrasına aykırı davranan üyenin üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

j) Dernek Genel Kurulunun yetki vermesi üzerine, Yönetim Kurulu Kararı ile taşınmaz mal satın almak; Derneğin ihtiyacı dışında kalan taşınmazları satmak veya kiraya vermek; Dernek faaliyeti için kullanılmak üzere araç satın almak veya kiralamak. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür,

k) Tüzük değişikliği tasarıları, kesin hesap ve bilanço tasarıları, genel kurul kararı ile yürürlük kazanacak önerilerin hazırlığını yapmak

l) Bütçe taslağı ile yıllık ve dönemsel çalışma programını hazırlamak ve genel kurula sunma

m) Derneğin bütün kayıt ve defterlerini tutmak

n) Genel Kurulda alınan kararları üyelere duyurmak ve uygulamak

Yürütme Komitesi

Madde 15- Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve Genel Sekreter’den meydana gelir. Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Genel Sekreter

Madde 16- Genel Sekreter, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu’nca verilen selahiyetler çerçevesinde yazışmaları yapar. Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Dernek Tüzüğü’ne, programlara ve mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu adına yerine getirilmesini sağlar.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 17- Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Haysiyet Divanı

Madde 18- Haysiyet Divanı, Genel Kurul’un asil üyeleri arasından Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanır ve kendisine Yönetim Kurulu’nca sunulan hususlarda görüş belirtir.

Denetleme Kurulu

Madde 19- Derneğin mali faaliyetleri Genel Kurul’ca asil üyeler arasından üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir.

Denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Toplantı karar yeter sayısı ikidir. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplantılarda Genel Kurul’a sunar.

Dernekte iç denetim esas olmakla birlikte Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum denetim kurulunun denetim yükümlülüğüne mani teşkil etmez.

Dernek İç Denetimi

Madde 20- Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak Dernek Tüzüğü’nde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerin tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde Genel Kurul’un onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarabilir.

Dernek, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Derneğin Gelirleri

Madde 21-

Derneğin gelirleri:

a) Giriş aidatı, üye aidatı ve katılma payları

Dernek üye giriş ve üye aidatını artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Dernek üye aidatı adı altında üyelerinden sürekli olarak ödenti alır.

b) Bağış ya da yardımlar

c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

d) Vasiyet ya da bağış yoluyla edindiği taşınır ya da taşınmaz mallarla bunlardan sağlayacağı gelirler. Bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz malların tapuya tescilinden itibaren altı ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur.

e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

f) Dernekçe yapılan yayınlar, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, sınavlar, spor yarışmaları, fuarlar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

g) Bankalara yatırılan vadeli tasarruflardan sağlanacak gelirler ve yasal yollarla elde edilecek sair gelirlerdir.

Derneğin Defter ve Evrakı

Madde 22- Dernek’te aşağıda yazılı defterler tutulur:

 1. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 2. Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.
 3. Gelen ve giden evrak defterleri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 4. İşletme defteri
 5. Envanter defteri

Bu maddede yazılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 23- Dernek amaç ve faaliyetleri için mevzuatın, Tüzüğün ve yönetmeliklerin yasaklamadığı her türlü geliri elde edebilir ve gideri yapabilir. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgesi ile Dernek tarafından yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni yardın Teslim belgesi Makbuzu ile yapılır. Derneğe ait paraların Yönetim Kurulunca açılacak banka hesaplarına yatırılması zorunludur. Yine Dernek kasasında ihtiyaçlar doğrultusunda nakit bulunur. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli hal ve durumlarda banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanabilir. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Dernekler Yönetmeliği 42,43 ve 44. Maddeleri çerçevesinde ( EK -17 )’de gösterilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu Kararı ile bastırılacak alındılar kullanılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Madde – 24 Derneğin Borçlanma Usulü

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Fesih ve Tasfiye

Madde 25-

 1. Dernek Genel Kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

 2. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplantıya çağrı yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne kadar olursa olsun, fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
 3. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.
 4. Dernek fesih olduktan sonra Derneğin bütün para ve malları Genel Kurul’da alınan karara göre benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.
 5. Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
 6. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 7.  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 8.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Dernek tüzel kişiliği aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

(1) Amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi,

(2) Borç ödemede acze düşmüş olması,

(3) Tüzük gereğince Yönetim Kurulu’nun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

(4) Olağan Genel Kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması,

Her ilgili, Sulh Hakimi’nden, Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. 

 1. Derneğin amacı, Kanun’a veya ahlaka aykırı hale gelirse Cumhuriyet Savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil bütün önlemleri alır.

Tüzükte Açıklık Olmayan Haller

Madde 26- Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

Şube Açılması

Madde 27- Dernek, Genel Kurul Kararı ile gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişinin imzaladığı kuruluş bildirimini ( EK-2 ) ve ilgili yönetmeliğe göre gerekli belgeleri şube açılacak yerin Mülki İdari Amirliğine verir.

 1. Bu yazıda,

a)Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

b)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

c) Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

d) Şube açılması için Yönetim Kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

e) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış Dernek Yönetim Kurulu kararı fotokopisi Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

B) Her şubede; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oluşturulması veya Denetçi Bulunması zorunludur.

 1. Şube Genel Kurulu: Dernek Tüzüğünde belirtilen ve Derneğe üye olma koşulları taşıyan gerçek veya tüzel kişilerin katılmasıyla oluşur.
 1.  Şube Genel Kurulu, Dernek Tüzüğü ve kuruluş amaçları doğrultusunda Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun yönde görev yapar. Genel merkezce kendisine tanınan yetkileri kullanır.
 2. İlk genel kurul şubenin kuruluşundan itibaren 6 ay içinde yapılır. İlk genel kurula kadar, kurucular kurulu aynı zamanda şube Yönetim Kuruludur.
 3. Şubelere bağlı iller genel merkez Yönetim Kurulu tarafından şube Yönetim Kurulunun istişaresi ile belirlenir.
 4. Şubeye bağlı iller ile şube açılan ilde bulunan Dernek üyeleri kendiliğinden şube üyesi olur.
 5. Genel Merkez Yönetim Kurulu şube olmayan illerde Dernek temsilcilikleri açabilir, temsilciler görevlendirebilir.
 6. Şube Genel Kurulu üç yılda bir Aralık ayı sonuna kadar olağan toplantısı yapar. Bu toplantılar Dernek Tüzüğünün 9 uncu maddesindeki çağrı usulüne göre, Tüzükte öngörülen toplantı koşullarına uygun şekilde yapılır. Tüzükte belirtilen esaslara göre şube genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirilir.
 7. Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, en az 15 gün önceden gazeteyle yapılabileceği gibi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
 8. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
 9. Dernek şubeleri hakkında da 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve hükümleri uygulanır.
 10. Şubelerdeki üye sayısının % 10’u oranında Şube Genel Kurulunca seçilecek üyeler Derneğin Genel Merkez Genel Kuruluna üye olarak katılabilir.

2. Şube Yönetim Kurulu:

a) Şube Yönetim Kurulu, şube genel kurulunca asıl üyeler arasından seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden meydana gelir. Şube Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla 3 yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter seçer.

b) Şube Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğünün 13 ve 14.maddelerinde açıklanan şekilde teşekkül eder ve şube kapsamına giren görevleri yapar ve merkez Yönetim Kurulu ile iletişim ve işbirliği içinde genel merkezce kendisine tanınan yetkileri kullanır.

 1. Şube Yönetim Kurulu aksi öngörülmedikçe salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır.
 2. Şube Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve şube yerleşim yerinde veya şube Yönetim Kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte kendiliğinden toplanır.

3.Şube Denetleme Kurulu:

Şube Denetleme Kurulu, Dernek şubesinin mali faaliyetlerinin incelenip, denetlenmesi amacıyla şube genel kurulunca 3 yıl için gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu Kurul, Dernek Tüzüğünün 19 ve 20.maddelerinde açıklanan şekilde teşekkül eder ve şube kapsamına giren faaliyetlerin denetimini yapar ve Tüzükte belirtilen görevleri yerine getirir.

Şubelerin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 28-

Şube ve Dernek genel Kurulu her zaman şubenin feshine karar verebilir.

Şubenin feshine karar verebilmek için şube yahut Dernek genel kurul üye tam sayısının üçte ikisi toplantıda hazır bulunmalı ve toplantıda hazır bulunanların üçte ikisi fesih yönünde oy kullanmalıdır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olmamalıdır.

Şubenin sona ermesi halinde tüm malvarlığı Dernek genel Merkezi’nin tasarrufuna geçer.

cookies are used on this website in order to improve the user experience and ensure the efficient operation of the website.