Your Cart

Private Schools Principles

GİRİŞ

Bu belge, Türk Milli Eğitiminin hedefleri doğrultusunda hizmet veren ve akademik başarılarını sürekli olarak yükseltmeye çalışan özel okulların aynı zamanda birer ticari kuruluş olarak ekonomik yapılarını korumalarına ve birbirleri ile iyi ilişkiler kurmalarına olanak sağlayacak genel ilkeleri özetler.

Bu belge gücünü, gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliği, inancı her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.

Türkiye Özel Okullar Birliği üyeleri; kendileri ve kuruluşları ile topluma, öğrencilerine, velilerine, çalışanlara ve diğer kurumlara karşı tüm eylem ve işlemlerinde iş ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesine çalışır.

AMAÇLAR

 1. Özel okulların Türk Milli Eğitiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda daha iyi hizmet vermelerine katkıda bulunmak,
 2. Özel okullar arasında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine yardımcı olmak,
 3. İş ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,
 4. Özel okullar arasında iş ahlakı ilkelerine uyulmasının, sektörün tümünün gelişmesine olanak sağlayacağı ve kamuoyunda özel okulculuğun tümüne duyulan güvenin artacağı bilincinin yerleştirilmesi.

GENEL İLKELER

A.DÜRÜSTLÜK

 1. Özel okullar; onurlu ve dürüst davranış kuralları çerçevesinde birbirleri ile sevgi, saygı ve iş birliği içinde olur.
 2. Özel okullar; gerek verdikleri eğitim ve öğretim gerekse ticari ve mali konularda kendileri ya da diğer kurumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yapmaz, aldatıcı davranışlarda bulunmaz.
 3. Özel okul sektörünün veya kurumların zarar görmemesi için gizli tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmaz.
 4. Özel okullar, verdikleri hizmetin sorumluluğunu taşır. Verilen hizmetin kullanılması esnasında doğan zararların giderilmesi için gereken yapılır.

B.HUKUKA SAYGI

Özel okullar tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadır.

Bu kapsamda

 1. Yasaların öngördüğü tüm yükümlülükleri yerine getirir.
 2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz; yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermez.
 3. Yasaları ve dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmez.

C.ÇALIŞMA ORTAMI, ÇALIŞANLAR, ÖĞRETMEN ALIMLARI

 1. Özel okullar çalışanlarıyla olan ilişkilerinde dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama; kişiliklerine saygı duyma; yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama; kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyar.
 2. Öğretmen görevlendirmeleri 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve İş Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 3. Aynı öğretim yılı için iki kurumla birden yasal sözleşme yapan çalışanlar hakkında hukuki yollara başvurulur.
 4. Özel okullar, çalışanlarının tüm yasal haklarını tam olarak ve zamanında verir.
 5. Özel okullarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler; kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte özel okullar ilkelerine aykırı davranışta bulunmaz.

D. ÖĞRENCİ ALIMLARI

 1. Özel okullar, ilan ettikleri ücretlere ve kurum yönetmeliklerine uygun öğrenci kayıt ve kabulü yapar.
 2. Özel okullar, bir sonraki öğretim yılı için ara sınıflarına nakil alabilecekleri öğrenci sayılarını ve belirlenen kontenjandan fazla başvuru olduğu takdirde sıralama sınavlarını yapacakları tarihleri ilan edebilir.
cookies are used on this website in order to improve the user experience and ensure the efficient operation of the website.